Gedanken kreisen um ein Thema und geben keine Ruhe. Setz' Dich hin und halte sie fest: Vielleicht wird ja ein Song oder ein Gedicht daraus?

Liamo Soleo

Santahai Legoleno
Masolai Sendoweno
Bananua Suto Orlano
OBeula Ornamai Masialo
Souai Sumiro Osuto
Colamuna Soloworai


Namale Suto Ole Wendoso
Oluno Sutano Baihai
Segado Mani Sumina
Neadi Gamo Leganna
Luro Mane Saremanio
Segado Mani Sumina Morahi
Sahuri Galeso Baihai
Oh Segade Saremania Sumiro
Liamo Soleo


Manabego Dasahai
Sintumuni Sagatunai
Mädahaiu Suto Orlano
Sono Mädasaia
Sendoweno Legoleno
Game Colamuno
Masialo Suto Nuno Osutai


Namale Suto Ole Wendoso
Oluno Sutano Baihai
Segado Mani Sumina
Neadi Gamo Leganna
Luro Mane Saremanio
Segado Mani Sumina Morahi
Sahuri Galeso Baihai
Oh Segade Saremania Sumiro
Liamo Soleo


Lamole Seami Latu Osai
Ritendo Nomani Eliasei
Sei


Namale Suto Ole Wendoso
Oluno Sutano Baihai
Segado Mani Sumina
Neadi Gamo Leganna
Luro Mane Saremanio
Saremanio

Namale Suto Ole Wendoso
Oluno Sutano Baihai
Segado Mani Sumina
Neadi Gamo Leganna
Luro Mane Saremanio
Segado Mani Sumina Morahi
Sahuri Galeso Baihai
Oh Segade Saremania Sumiro
Liamo Soleo